به وبسایت شرکت خوشه چرم خاوران، خوش آمدید.

المان پست اسلایدر

حضور در دهمین نمایشگاه امپکس تهران

حضور در دهمین نمایشگاه امپکس تهران

بازدید رییس جمهور از شرکت چرم خاوران

بازدید رییس جمهور از شرکت چرم خاوران

حضور در دهمین نمایشگاه امپکس تهران

حضور در دهمین نمایشگاه امپکس تهران

بازدید رییس جمهور از شرکت چرم خاوران

بازدید رییس جمهور از شرکت چرم خاوران

حضور در دهمین نمایشگاه امپکس تهران

حضور در دهمین نمایشگاه امپکس تهران

بازدید رییس جمهور از شرکت چرم خاوران

بازدید رییس جمهور از شرکت چرم خاوران